Privacy policy & disclaimer

Privacy Policy

SOAVE Beautybar
Jef Vandermeulenstraat 105, 9050 Gentbrugge

Telefoon: 09 324 86 17

E-mail: info@soavebeautybar.be

Ondernemingsnummer: BE 0541.735.397 

SOAVE Beautybar verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig onderstaande privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u steeds bij ons terecht.

Hoe we persoonsgegevens gebruiken

SOAVE Beautybar verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor o.a.het opvolgen van bestellingen/leveringen, administratie & facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van communicatie rond aangevraagde diensten en/of de zaak SOAVE Beautybar zelf.

Persoonsgegevens worden telkens verwerkt op basis van toestemming en enkel ter uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om het gerechtvaardigd belang als ondernemer te behartigen. Elke persoon heeft steeds het recht om de gegeven toestemming tot zijn gegevens terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens gedeeld worden met derden binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met SOAVE Beautybar verbonden zijn of met enige andere partner van SOAVE Beautybar.

SOAVE Beautybar garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Uw rechten

Elke persoon heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft elke persoon het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar derden.

Om beroep te doen op een van bovenvermelde rechten, wordt elke persoon gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@soavebeautybar.be

Direct marketing

Elke persoon heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

Indien je niet langer via e-mail op de hoogte gehouden wil worden kan je ons dat altijd laten weten of je uitschrijven via de mail zelf.

Klacht

We trachten 100% correct de wet na te leven in ons privacybeleid. Heeft u toch een klacht? Laat het ons weten via info@soavebeautybar.be of +32 9 324 86 17

U kan dit ook melden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

SOAVE Beautybar kan op elke moment deze algemene voorwaarden en de specificaties van haar diensten wijzigen evenals de prijzen. Nieuwe prijzen zijn slechts van toepassing vanaf bestellingen na deze wijzigingen. Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent of de rechtbanken van het arrondissement waar de verwerende partij is gevestigd en dit volgens de keuze van de eiser.

Cookies

Net zoals elke professionele site heeft onze site cookies nodig om te kunnen werken. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar voor deze website. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van deze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker. Daarnaast zorgen deze cookies ervoor dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.

Third party cookies

Deze website maakt gebruik van verschillende Third-party cookies van o.a. Google en Facebook:

Google: (https://www.google.com/policies/privacy/)

Facebook: (https://www.facebook.com/policy.php)

Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan SOAVE Beautybar of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

SOAVE Beautybar levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal SOAVE Beautybar de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. SOAVE Beautybar kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. SOAVE Beautybar geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. SOAVE Beautybar kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. SOAVE Beautybar verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.